Instalacje fotowoltaiczne – dofinansowanie 2023

Ceny energii elektrycznej w bieżącym roku będą o ponad 15 proc. wyższe niż w ubiegłym roku. Pomimo że rząd przygotował wsparcie odbiorców końcowych (poprzez zamrożenie cen prądu do 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh rocznie, to narzędzia te jedynie łagodzą skutki podwyżek.

Z raportu fundacji Digital Poland ,,Elektryczność 4.0 wynika, że ok. 50 proc. badanych MŚP ( mikro, małych i średnich firm) uważa podwyżki cen za energię są dotkliwe bądź bardzo dotkliwe. 61 % przedstawicieli MŚP bez względu na sektor, staż i wielkość przedsiębiorstwa uważa, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może stanowić mocną stronę, a nawet przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywanym przez polskie MŚP źródło energii jest energia słoneczna. Ten wybór wykorzystuje 68 proc. badanych. Ponadto 80 proc. przedsiębiorstw uważa, że transformacja energii to nieuchronny kierunek zmian.

Warto zastanowić się nad skuteczniejszymi sposobami na obronę z rosnącymi rachunkami za prąd. Efektywnym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest produkowanie własnej energii. Montaż paneli fotowoltaicznych wydaje się być świetnym sposobem, tym bardziej że można skorzystać z formy wsparcia. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jakie są aktualne formy pomocy na instalacje fotowoltaiczne oraz kto może z nich korzystać Ponadto wskażemy jakie stawki przewiduje dany program na energię słoneczną

Spis treści 

Energia słoneczna – Kto może skorzystać z dofinansowania?

Panele fotowoltaiczne – Formy wsparcia i stawki dofinansowań.

Instalacje fotowoltaiczne – Jak uzyskać dofinansowanie?

 Panele fotowoltaiczne – Kto może skorzystać z dofinansowania? 

Z przedstawionych poniżej dotacji na fotowoltaikę mogą ubiegać się między innymi:

•  osoby fizyczne,

•  rolnicy,

•  przedsiębiorstwa,

•  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

•  szkoły, uczelnie wyższe,

•  straż pożarna,

•  szpitale,

•  biblioteki,

•  muzea,

•  kościoły i parafie, związki wyznaniowe,

•  spółki prawa handlowego,

•  samorządy terytorialne (np. gminy),

•  domy dziecka,

•  domy opieki społecznej,

•  towarzystwa budownictwa społecznego i inni.

Fotowoltaika – z jakiego programu możesz skorzystać w 2023 roku 

Mój Prąd – Program skierowany jest do osób fizycznych. Program Mój prąd przewidział podwyżkę w dotacji, nawet o 2 000 zł większą niż było to w 2022 roku. Dofinansowanie przewiduje dotacje do 50 proc. kosztów, nie więcej niż 6 tysięcy złotych przeznaczonych na mikroinstalację.

Czyste powietrze – Program skierowany do osób fizycznych. Dofinansowanie zależy od dochodów beneficjenta. Kwota dofinansowania może wynosić nawet 15 tysięcy złotych.

Stop Smog – Program dedykowany gospodarstwom domowym, których członkowie są dotknięci ubóstwem energetycznym i zamieszkują region objęty uchwałą antysmogową. Wsparcie przewiduje do 70 %. kosztów.

Agroenergia – Program przeznaczony jest dla Rolników. Dofinansowanie zależy od mocy systemu z zakresu inwestycji. Kwota dofinansowania rozpoczyna się od 15 proc. na inwestycję.

Energia dla Wsi – Program przewiduje wsparcie dla rolników, a także istniejących i dopiero powstałych spółdzielni energetycznych oraz ich członków. Ubiegający się o wsparcie może liczyć na pożyczkę do 25 mln zł na beneficjenta.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – Z programu mogą skorzystać małe i średnie gospodarstwa oraz młodzi rolnicy. W przypadku młodych rolników dotacja wynosi nawet do 60%. kosztów. W pozostałych przypadkach dofinansowanie wynosi od 30 do 50 %.

Grant na OZE dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Dopłata z programu wynosi do 50 % kosztów inwestycji przeznaczonych na nową instalację lub modernizację już istniejącej.

Energia Plus – Z dofinansowania skorzystać mogą przedsiębiorstwa. Dotacja wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych. Przewidziano jednak, że przedsięwzięcie musi wykorzystać technologię ORC. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki wynoszącej od 500 tys. – 500 mln zł.

Premia termomodernizacyjna – Beneficjentem premii termomodernizacyjnej może być właściciel lub zarządca budynku, bez względu na status prawny. Po spełnieniu określonych warunków można ubiegać się o zwrot kosztów od 15 do 60 %.

Przemysł energochłonny – OZE – Beneficjentem mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.). Zgodnie z programem, dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki nawet dod do 100% kosztów kwalifikowanych,

Program FEnIK – W bieżącym roku rozpoczną się również nabory do dotacji z programu FEnIK koncentrującego się na obszarach z dziedzin środowiska, energetyki, transportu, ochrony osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Całkowity budżet programu to ponad 25 mld euro. Z nowym możliwości będą mogły skorzystać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna.

KPO „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”- Forma wsparcia przybiera postać bezzwrotnych dotacji i pożyczek. Beneficjentem programu mogą zostać przedsiębiorstwa i placówki oświaty.

Gwarancja Biznesmax jest nieodpłatną formą zabezpieczenia spłaty kredytu. Oferuję ją BNP Paribas Bank Polska S.A. Program przewiduje możliwość refundacji zapłaconych odsetek na okres 3 lat od momentu uruchomienia kredytu. Gwarancja udzielana jest do maksymalnie 80 % kwoty kredytu.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Program wspiera podmioty biznesowe i specjalistyczne takie jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje finansowe. Dofinansowanie fotowoltaiki jest dostępne w ramach celu Zazielenienie przedsiębiorstw. Program przyjmuje postać między innymi dotacji, pożyczki, pożyczki z opcją umorzenia.

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus – Z dofinansowania będą mogły skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. A jego wysokość zależnie od standardu uprawnień wynosi od 10 do 30 %  kosztów przedsięwzięć.

Białe certyfikaty – Program przeznaczony podmiotom takim jak przedsiębiorstwa, wspólnoty i spółdzielnie oraz JST. Wysokość wsparcia uzależniona jest od ilości zaoszczędzonej energii.

Krajowy program odbudowy to kolejny program wsparcia, którego celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Tak jak w przypadku powyższych programów Istnieje kilka płaszczyzn programu. W ramach działań związanych z energią, kolektorami słonecznymi, montażem instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowych zostało przeznaczonych 15 mld złotych.

Podsumowanie

Jeśli zastanawiasz się, jak skorzystać ze wsparcia z wyżej wymienionych dofinansowań na panele fotowoltaiczne, najlepiej zacznij od zapoznania się ze ściśle określonymi warunkami finansowania. Nie zapomnij zatem przeczytać regulaminu i zasad programu. W przypadku podmiotów prowadzących różnego rodzaju działalność podmioty te, będą mogły skorzystać z pożyczek na warunkach rynkowych. Natomiast formą wsparcia dla osób fizycznych będzie najczęściej dotacja. W wielu przypadkach programy wymagają podpisania umowy, zanim rozpoczniesz inwestycję, inne natomiast przewidują rekompensatę za poniesione już wydatki. Z pewnością każdy z programów wymaga imiennych faktur potwierdzających zakup i zaświadczeń. Warto pamiętać też, że niektórych form wsparcia nie należy ze sobą łączyć. Co więcej każdy program wspierający ma określony termin naboru wniosków.

Jeśli zatem jesteś, zainteresowany instalacją fotowoltaiki z dofinansowania skorzystaj z naszej porady bądź oferty pisząc na biuro@sungrant.pl lub zadzwoń pod numer 85 777 70 11.

Więcej artykułów