Konkurs: do wygrania rower elektryczny

Tak jak uprzedzaliśmy na naszym facebooku, ogłaszamy konkurs, który będzie miał tylko jedną nagrodę, ale za to jaką: rower Kross Trans Hybrid 2.0 o wartości katalogowej ok. 7500 zł.

Kross Trans Hybrid 2.0 (piszemy o nim tutaj: rower pełen energii) to świetny pomysł na aktywne, energiczne lato. Jedna osoba dostanie go od nas, ale prosimy; nie traktujcie tego konkursu jak wielkiej rywalizacji, lecz jak dobrą zabawę. Dlatego też zasady ogłaszamy proste i… bardzo klasyczne. Regulamin poniżej – miłego rysowania, malowania, fotografowania i co tam sobie jeszcze wymyślicie!

 

REGULAMIN KONKURSU

na przygotowanie pracy artystycznej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu na przygotowanie pracy artystycznej (np. rysunek, fotografia, ilustracja, spot filmowy).
 2. Organizatorem konkursu jest SUNGRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku, UL. CIESIELSKA 2/23, 15-542 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623931 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:5423257826, REGON: 364763150, kapitał zakładowy 51 000 zł, reprezentowana przez Piotra Sokołowskiego – Członka Zarządu oraz Piotra Brotko – Członka Zarządu, zwana dalej ,,Organizatorem”
 3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Do głównych celów konkursu należy promocjaa) odnawialnych źródeł energii;
  b) zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną;
  c) jazdy na rowerach elektrycznych; oraz
  d) działań zmierzających do ochrony środowiska.
 5. Portal facebook.com nie jest organizatorem niniejszego konkursu.
 6. Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal facebook.com.
 7. Portal facebook.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawej i faktycznej z tytułu realizacji niniejszego konkursu, w szczególności wobec uczestników i organizatora.
 8. 2. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujące terytorium Polski, z tym zastrzeżeniem, że praca artystyczna może być wykonana przez dziecko osoby uczestniczącej w konkursie, dla której uczestnik jest opiekunem prawnym.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób określony w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach niniejszego Regulaminu, zwane dalej będą w niniejszym Regulaminie, ,,Uczestnikami”.

3. WYMOGI DLA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Założeniem Konkursu jest stworzenie pracy artystycznej, zwanej dalej ,,Pracą”, której motywem przewodnim będzie realizacja jednego z celów określonych w rozdziale I ust. 4.
 2. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną Pracę.
 3. Praca może być wykonana w dowolnej technice.
 4. W przypadku nakręcenia spota filmowego, nie powinien on być dłuższy niż 30 sekund. Prace w postaci spota filmowego przekraczające 30 sekund nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 5. Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania Prac, do których przysługują im wszelkie prawa, w szczególności wszelkie prawa autorskie, które nie są przedmiotem jakichkolwiek praw autorskich i pokrewnych osób trzecich oraz nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa do wizerunku. Przesłanie Pracy jest równoznaczne z zapewnieniem, że Uczestnik posiada pełnię praw do jej eksploatacji i w żaden sposób przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich, a także prawa do wykorzystania wizerunku osób występujących w Pracy.
 6. Prace zawierające treści sprzeczne z prawem, w tym regulaminami facebook.com, lub dobrymi obyczajami lub powszechnie uznawane za obraźliwe nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 7. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu Pracy do Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranej Pracy na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w mediach.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich odnoszących się do zgłoszonych Prac.
 10. Praca niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

4. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie stworzoną Pracę należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem https://www.facebook.com/sungrantbialystok/) przy wykorzystaniu chatu lub aplikacji messenger albo na adres e-mail biuro@sungrant.pl.
 2. Przesłanie pracy do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Termin zgłaszania Prac Konkursowych upływa w dniu 30.06.2020 roku do godziny 23:59.

5. POZOSTAŁE WARUNKI

 1. W celu prezentacji Prac zgłoszonych do Konkursu Organizator będzie uprawniony do wykonania utworu zawierającego całość lub fragmenty zgłoszonych Prac do Konkursu.
 2. Jeżeli w Pracy jest utrwalony wizerunek Uczestnika lub dziecka, którego jest opiekunem prawnym, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku Uczestnika lub jego dziecka przez czas trwania Konkursu, a następnie bezterminowo po jego zakończeniu, poprzez jego rozpowszechnianie na stronach internetowych, portalach społecznościowych i mediach. W przypadku jeżeli w Pracy jest utrwalony wizerunek innych osób niż Uczestnik, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgody tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w zakresie, o którym mowa w zdaniu 1.
 3. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że z chwilą udostępnienia na swoim profilu Pracy Uczestnik udziela licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na rzecz Organizatora do wykorzystania Pracy na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami, w jakimkolwiek formacie, w szczególności na płycie cd/dvd, dysku przenośnym lub telefonie komórkowym, cyfrowo, w formie dowolnego pliku elektronicznego;
 • wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym publikowanie na stronach internetowych;
 • udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
 • wystawiania do publicznej prezentacji (na ekranie);
 • wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
 • prawa do korzystania z Pracy w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmiany treści całości lub ich części;
 • publikacji i rozpowszechniania Prac w całości lub części4. W zakresie udzielonej licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, na polach eksploatacji tam wymienionych Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac oraz do upoważniania innych osób do korzystania z praw zależnych.5. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń z tytułu eksploatacji Prac przez Organizatora, podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności względem osób trzecich, w tym naprawi wszelkie szkody poniesione przez Organizatora.

6. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU

 1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która będzie się składać z 3 osób. Pracami komisji konkursowej będzie kierował wyłoniony przez nią przewodniczący.
 2. Każda Praca będzie rozpatrywana indywidualnie przez Komisję.
 3. Przy ocenie Pracy zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:a) zgodność tematu Pracy z tematyką Konkursu oraz jego celami;
  b) oryginalność i pomysł na Pracę;
  c) wartość artystyczna Pracy.
 4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na profilu Organizatora, tj. https://www.facebook.com/sungrantbialystok/ niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzcy.
 5. Szczegóły na temat przekazania i odbioru nagrody zostaną przekazane zwycięzcy w wiadomości prywatnej za pośrednictwem komunikatora na facebook.com.

7. NAGRODY

 1. Dla zwycięzcy Konkursu przewiduje się nagrodę w postaci roweru marki Kross model Trans Hybrid 2.0 w kolorze czarnym o wartości katalogowej ok 7500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
 2. Na oficjalnym profilu Organizatora, tj. https://www.facebook.com/sungrantbialystok/, jego stronie internetowej lub w innych publikacjach mogą zostać zamieszczone wszystkie prace konkursowe. W ramach utworu wykonanego przez Organizatora może zostać zamieszczona praca nagrodzona oraz pozostałe nienagrodzenie prace.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim biorące na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby realizacji Konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej ,,RODO”.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. SUNGRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białymstoku, UL. CIESIELSKA 2/23, 15-542 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623931 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:5423257826, REGON: 364763150, kapitał zakładowy 51 000 zł, reprezentowana przez Piotra Sokołowskiego – Członka Zarządu oraz Piotra Brotko – Członka Zarządu.
 3. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować zarówno poprzez poczta tradycyjną na adres SUNGRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. CIESIELSKA 2/23, 15-542 Białystok, jak i pocztą e-mailową: biuro@sungrant.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach:a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, w tym publikacji wyników Konkursu; w tym celu Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, z tym zastrzeżeniem, że do publicznej wiadomości zostanie podane tylko imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. dobrowolna zgoda Uczestnika Konkursu;
  b) rozliczenia konkursu w ramach prowadzonej działalności zgodnie z prawem, w szczególności na gruncie prawa podatkowego oraz prowadzonej księgowości; w tym zakresie Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
  c) w przypadku powstania roszczeń Organizatora lub Uczestnika z tytułu realizacji Konkursu; w tym zakresie Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w systemie informatycznym, przy czym decyzję co do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia konkursu lub jego odwołania.
 2. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, jego decyzje w tym zakresie będą ostateczne.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu Konkursu.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia zwycięzcy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail, nieprawidłowe działanie serwisu facebook.com lub serwera poczty.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie https://www.facebook.com/sungrantbialystok/ oraz https://sungrant.pl/.

Więcej artykułów